Regulamin Ksiązka Garyego za email

REGULAMIN KONKURSU

[Książka Garyego za e-mail]

§ 1

Zasady ogólne

 • Organizatorem konkursu „[Książka Garyego za e-mail]” jest Bartosz Mańkowski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą Bartosz Mańkowski Company, ul. Jedności Robotniczej 24, 64-915 Jastrowie, NIP 7671657305, REGON 302481224 („Organizator Konkursu”).
 • Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Warunki Konkursu

 • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz rejestracja w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej [https://bartoszmankowski.com/giveaways/ask-gary-vee/] poprzez podanie swojego imienia oraz adresu e-mail.
 • Zasady Konkursu:
  • Uczestnik dokonuje rejestracji w formularzu zgłoszeniowym określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu,
  • Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora Konkursu na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zwierającą prośbę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w konkursie, a po jej potwierdzeniu otrzyma unikalny link (magic link), w celu jego dalszego udostępniania za pośrednictwem sieci Internet (np. w portalach społecznościowych, blogach).
  • W przypadku gdy osoba trzecia dokona zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem linku udostępnionego przez Uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b), Uczestnik, który udostępnił przedmiotowy link otrzyma 3 punkty za każdą rejestrację przez osobę trzecią.
  • Po upływie czasu trwania Konkursu wszyscy Uczestnicy otrzymają automatyczną wiadomość generowaną przez system informatyczny Organizatora Konkursu, z informacją o ilości uzyskanych punktów oraz o wyniku Konkursu.
 • Każdy Uczestnik ma prawo do dokonania tylko jednego zgłoszenia do Konkursu.
 • Nagrody otrzyma pięciu Uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie
 • Organizator ma prawo weryfikować i usuwać zgłoszenia do Konkursu poszczególnych Uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia [28 listopada] 2016 roku do dnia [6 grudnia, do godziny 24:00]2016 roku.

§ 4

Nagrody

 • Nagrodą w Konkursie jest książka autorstwa [Gary Vaynerchuk] pod tytułem [Zapytaj Garyego].
 • Organizator Konkursu posiada 2 egzemplarze książki określonej w § 4 ust. 1.
 • Uczestnicy, o których mowa w § 2 ust. 4 uprawnieni są tylko do jednej nagrody.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 • Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie otrzymania nagrody.
 • Nagrody zostaną wydane Uczestnikom, o których mowa w § 2 ust. 4 za pośrednictwem poczty lub osobiście.
 • Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, zwycięscy Uczestnicy powinni przesłać na podany w wiadomości,  o której mowa w § 2 ust. 3 lit. d) adres mailowy swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, tj.: imię i nazwisko oraz adres pocztowy, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania ww. wiadomości. Uczestnik może także w tym czasie złożyć oświadczenie o odbiorze osobistym nagrody.
 • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Konkursu nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 • Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu do Uczestników do dnia [20.12.2016], chyba że Uczestnik wybierze opcję osobistego odbioru nagrody.

§ 5

Reklamacje

 • Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy wskazany w § 6 ust. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną.
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

§ 6

Postanowienia końcowe

 • Konkurs nie łączy się z innymi konkursami i działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora Konkursu.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Organizator Regulaminu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 • Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest w Internecie pod adresem [https://bartoszmankowski.com/regulation-ksiazka-garyego-za-email/], jak i w siedzibie Organizatora Konkursu.
 • Uczestnicy promocji mogą kontaktować się z Organizatorem Promocji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [czesc@bartoszmankowski.com].
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną pod adresem [https://bartoszmankowski.com/polityka-prywatnosci/].
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
X